სამინისტროს ქონება

A-/A+
ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2018 წლის 5 თებერვლის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2018 წლის 5 თებერვლის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2018 წლის 24 ოქტომბრის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2018 წლის 27 ივლისის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2018 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2018 წლის 24 ოქტომბრის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2018 წლის 27 ივლისის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2018 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2017 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2017 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2016 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2016 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2016 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2014 წლის 23 ოქტომბრის მდგომარეობით ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2015 წლის 10 ივლისის მდგომარეობით ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2015 წლის 15 აპრილის მდგომარეობით ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2015 წლის 15 ოქტომბრის მდგომარეობით ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2015 წლის 29 იანვრის მდგომარეობით ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2016 წლის პირველი კვარტალი ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2014 წლის 1იანვრის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2015 წლის 15 იანვრის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2014 წლის 23 ოქტომბრის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2014 წლის 24 აპრილის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2015 წლის 10 ივლისის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2015 წლის 15 აპრილის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2015 წლის 15 ოქტომბრის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2015 წლის 29 იანვრის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2016 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2016 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2016 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებები 2014 წლის 23 ოქტომბრის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებები 2014 წლის 24 აპრილის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებები 2014 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებები 2015 წლის 10 ივლისის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებები 2015 წლის 15 აპრილის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებები 2015 წლის 15 ოქტომბრის მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებები 2015 წლის 29 იანვრის მდგომარეობით საჯარო ინფორმაცია სამინისტროს სხვა სახის ქონების შესახებ